اخبار سایت کثیر
ISIRI 6789
  • شرح آزمون :موتور سیکلت ها - کنترل های انواع - موقعیت ها و عملکرد ها
  • هدف بررسی ابعادی کنترلهای موتور سیکلت مطابق با اعداد و محدودیت های ارائه شده در متن استاندارد می باشد.
استانداردها

ISIRI 6626
  • شرح آزمون :روشهای اندازه گیری مصرف سوخت موتور سیکلت ها
  • هدف میزان اندازه گیری مصرف سوخت موتور سیکلت ها در سیکل شهری و اعمال گرید رتبه مصرف به موتور سیکلت ها بر اساس حجم موتور می باشد.
استانداردها

ISIRI 6704
  • شرح آزمون :موتور سیکلت ها- توان خالص- روشهای آزمون قوای محرکه
  • هدف اندازه گیری حداکثر توان ( گشتاور ) و مصرف سوخت ویژه قوای محرکه بر روی بستر آزمون می باشد.
استانداردها

ISIRI 6701
  • شرح آزمون :موتور سیکلت ها - ترمز ها و اجزا ترمز و ویژگیها و روش های آزمون
  • هدف بررسی عملکرد سیستم ترمز گیری چرخهای جلو و عقب موتور سیکلت طی چهار زمان آزمون استاتیکی، پایه، ترمز خیس، اتلاف حرارتی، اعمال محدود جهت میزان طول توقف و شتاب منفی می باشد.
استانداردها

1  2  3  4  5    
  • گروه صنعتی کثیر